Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim 

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, wraz z Biblioteką Śląską, zorganizował konferencję “Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim”, która odbyła się 26 października 2011 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Jednym z celów spotkania było przedstawienie wyników eksploracji “Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim”, zrealizowanej przez Regionalne Obserwatorium Kultury działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Dodatkowym punktem programu było zaprezentowanie dobrych praktyk ilustrujących skuteczną współpracę pomiędzy twórcami a samorządami, organizacjami oraz innymi podmiotami. Osobom zainteresowanym uczestniczącym w konferencji udostępniona została również publikacja zawierająca rekomendacje Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010.

 Poniżej pełna transmisja obrad.

 Prezentujemy próbki dobrych praktyk omawianych przez zaproszonych specjalistów, reprezentantów: JST, środowiska animatorów kultury i twórców. 

Prezentujemy próbki dobrych praktyk omawianych przez zaproszonych specjalistów, reprezentantów: jst, środowiska animatorów kultury i twórców. Zaproszeni goście referowali jak kreują relację i koordynują współpracę pomiędzy podmiotami polityki kulturalnej. Mówiono o udanych projektach, ale i o trudnościach, konflikcie interesów i legislacji. Poniżej katalog praktyk wartych popularyzacji. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji online.

Edyta Sytniewska Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice, nasze priorytety to:

[treści wokół których skupiała się prezentacja]

 • współpraca z prestiżowymi twórcami, którzy zdobyli już uznanie i promują miasto Katowice, m.in. z Lechem Majewskim,
 • wydanie albumu 30-lecia pracy twórczej Piotra Szmitke i dofinansowanie jego projektu „Rozbieranie <<Żelaznej kurtyny>>” w Berlinie,
 • wspieranie działalności środowisk twórczych: ASP Katowice – cykl „Biennale” i Akademii Muzycznej w K-cach; współpraca ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, Związek Polskich Artystów Fotografików,
 • wspieranie katowickich szkół artystycznych: dofinansowywanie wyjazdów zagranicznych uczniów; Nagroda Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury od 1994 r.,
 • wspieranie bezpośrednio przez Wydz. Kultury UM Katowice wydarzeń kulturalnych np. „Festiwal Prawykonań”, wsparcie dla Teatru „Korez”, Galerii „Czas”,
 • wspieranie wydarzeń pośrednio przez jednostki organizacyjnie Miasta Katowice. (Biuro Europejskiej Stolicy Kultury/ instytucja kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”),
 • działanie edukacyjnie w dziedzinie kultury realizowane przez Instytucję Kultury „Silesia” W 2011 r. 17 skrzypków zakwalifikowanych do XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego,
 • Nagroda dla Młodych Twórców Kultury mających już swoje osiągnięcia, dofinansowanie wyjazdów na międzynarodowe szkolenia, warsztaty, konkursy i festiwale; Instytucja Kultury „Silesia” organizujea koncerty promujące ich dokonania,
 • Galeria Artystyczna na Pl. Grunwaldzkim upamiętniająca nieżyjących twórców, którzy zostali zaproponowani przez mieszkańców Katowic;
 • podkreślenie obowiązku działania zgodnie z przepisami prawa, chęć uproszczenia procedur ustalanych w kompetencjach gmin, organizowanie spotkań, mających na celu wyjaśnianie kwestii spornych, niejasnych.

Jerzy Pieszka Naczelnik Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej:

[treści wokół których skupiała się prezentacja] 

3 podstawowe zasady. Współpraca z twórcami winna być:

 • mądra – odnoszenie się do doświadczeń innych samorządów, rozmowy ze specjalistami;
 • zapobiegliwa – aby na mądre pomysły były pieniądze,
 • inspirująca – aby twórcom dawać wędkę, a nie rybę.

W jej ramach proponujemy:

 • stypendia twórcze: ok. 200 na przełomie kilkunastu ostatnich lat,
 • nagrody „Ikary” dla twórców już z dorobkiem: za wybitne osiągnięcia oraz za osiągnięcia w roku,
 • wspieranie poetów: wydawanie tomików, ich promocja; wspieranie muzyków: wydawanie albumów, co roku ok. 5),
 • wspieranie stowarzyszeń np. Galerię Fotograficzną: lokal galerii i sprawy pozamerytoryczne są po stronie miasta, za kształt merytoryczny odpowiadają p. Badurowie;

Wydział Kultury UM w Częstochowie

[treści wokół których skupiała się prezentacja]

Prowadzony mecenat miasta polega m.in. na zabezpieczeniu dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Częstochowie, Teatru im. A. Mickiewicza i OK „Gaude Mater”. Oferta kulturalna to nie tylko jednostki organizacyjne miasta, ale też prywatne galerie, działania stowarzyszeń, szkoły artystyczne, prywatne teatry, kluby. Dbamy aby oferta kulturalna cieszyła się jak największym zainteresowaniem i wychodziła naprzeciw osobom o różnych zainteresowaniach kulturalnych, a także nie ulegała komercjalizacji;. bsp]

Instrumenty wsparcia dla twórców i ich zadania:

 • stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy: dla osób uzdolnionych artystycznie, które nie ukończyły 30. roku życia w dziedzinach: literatura i historia, teatr, film i taniec, muzyka, sztuka plastyczna, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. Stypendia wypłacane jednorazowo lub cyklicznie.
 • Nagrody Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia twórczości, promocji i ochrony kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody przyznawane na podstawie całości twórczości lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu. Nagroda ma znaczenie prestiżowe oraz wymiar finansowy, może być przyznana tylko 1 raz.
 • Dotacje dla ngo: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta, który obejmuje również działania z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego i upowszechniania kultury. Dotowane są projekty kulturalne np. przeglądy we wszystkich dziedzinach sztuki, projekty edytorskie, działania w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania czytelnictwa oraz z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Stałe wsparcie otrzymują m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nutka”, Międzynarodowy Festiwal „Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych „W Alejach”, „42-200 Częstochowa”.
 • Ciekawym przykładem współpracy Miasta Częstochowy ze stowarzyszeniem jest współpraca z Regionalnym Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. Miasto przekazało Towarzystwu wyremontowany lokal oraz wspiera realizacje założeń programowych. Od momentu otwarcia lokalu zorganizowano ok. 150 wydarzeń: wystaw, spotkań autorskich oraz koncertów.
 • Wspieramy Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego: wspiera rozwój lokalnego ARA m.in. poprzez prowadzenie i systematyczne aktualizowanie bazy danych o ARA oraz kadrze instruktorskiej Częstochowy, udzielanie twórcom-amatorom wsparcia finansowego w zakresie rozwoju różnorodnych form działalności twórczej, udziału w imprezach, podnoszenia poziomu artystycznego, tworzenia, utrwalania i promocji dorobku artystycznego, niezbędnej do prowadzenia działalności artystycznej pomocy materiałowej.
 • Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w konkursach dla profesjonalistów i amatorów dla laureatów ponadlokalnych konkursów organizowanych przez częstochowskie instytucje kultury np. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego, Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej. Wsparcie ma charakter finansowy, organizacyjny i promocyjny np. pomoc przy organizacji wystaw, spektakli i koncertów, wydawaniu drukiem książek, katalogów, nagrywaniu płyt, promowaniu w bezpłatnym miesięczniku „Co, gdzie, kiedy w Częstochowie”.
 • Wspieranie częstochowskich szkół artystycznych oraz z kierunkami artystycznymi A im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Wspieranie samorządowych instytucji kultury oraz inspirowanie ich do współpracy w rodzimymi twórcami i artystami.
 • Angażowanie do współpracy rodzimych twórców i artystów, zlecanie realizacji działań artystycznych przy przedsięwzięciach realizowanych bezpośrednio przez Wydz. Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy.
 • Stwarzanie płaszczyzny prezentacji dokonań rodzimych twórców i artystów, profesjonalistów i amatorów podczas imprez miejskich np. Dni Częstochowy, Dni Samorządu Terytorialnego, Akcja „Lato w mieście”.
 • Miasto wspiera też przedsięwzięcia o charakterze niszowym i alternatywnym np. I Festiwal Kultury Alternatywnej „FrytkaOFF” czerwiec  2011 r.
 • Samorząd Miasta Częstochowy docenia również mecenat firm i osób prywatnych, które wspierają lokalne działania kulturalne, przyznając wyróżnienie „Mecenas kultury”.

Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim – Nadia Mechine (Dyrektor WCK w Wodzisławiu Śląskim)

 • Oferujemy stypendia dla twórców do 25. roku życia, lecz tylko dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego za zajęcie miejsc 1-3 na międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądach i konkursach. Również dla twórców wykazujących ponadprzeciętne zdolności w sferze muzyki, literatura, taniec, sztuki plastyczne, fotografia, teatr, film, architektura, muzealnictwo, regionalistyka.
 • Nagroda w dziedzinie kultury dla działających na rzecz kultury Wodzisławia Śląskiego.
 • Miasto wspiera twórców kupując ich dzieła, pomagając je opublikować w formie ksiązki, albumu, katalogu, folderu, nagranie płyty. Miasto organizuje Wodzisławski Festiwal Muzyczny oraz Jesienne Koncerty Organowe, także koncerty młodych zespołów muzycznych.
 • Miasto zawiera też umowy o dzieło z twórcami, a także wspiera ich poprzez podmioty ngo przyznając dotacje na działalność w formie otwartych konkursów ofert.
 • Miasto organizuje wystawy, spotkania autorskie, promuje wodzisławskie zespoły podczas „Dni Wodzisławia Śląskiego”. Miejskie muzeum i biblioteka udostępniają swoje lokale na organizcję wystaw.
 • Biblioteka miejska organizuje spotkania autorskie i poetyckie, zorganizowała konkurs na wodzisławską powieść kryminalną.

WCK organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwani środków na działalność kulturalną. Promuje twórców na łamach miesięcznika „Gazeta Wodzisławska”. Padły również stwierdzenia że w Wodzisławiu działa niewiele stowarzyszeń wspierających twórców, zatem jest jeszcze wiele do zrobienia.

Wróć

0
Facebook