"Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury"

Projekt pn. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury” został zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Obserwatorium Kultury". Projekt był inicjatywą dwuletnią, realizowaną w latach 2014 oraz 2015.

Badanie zdiagnozowało proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kultury. Obejmowało analizę aktywności we wskazanym zakresie oraz stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność oferty szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkich form edukacji mających na celu podniesienie wspomnianych kwalifikacji i kompetencji, do praktyki zawodowej. Projekt miał na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczynia się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjęło za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Dane służą opracowaniu strategicznych ram działań na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Wróć

0
Facebook