"Modele edukacji kulturowej nauczycieli - o praktyce badawczej angażującej środowisko oświaty"

[PROJEKT W REALIZACJI]

Projekt operatorkultury.pl to kompleksowe działanie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach modułu badawczego, programowego dla “Bardzo Młodej Kultury”, w 2017 r. Instytut zaproponował diagnozę środowiska oświaty: „W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej – aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzenie edukacji formalnej”.

Cele badania to próba rekonstrukcji modeli aktywności nauczycieli w przedmiocie edukacji kulturowej, odkrycie działań tej grupy skutkujących sukcesem i identyfikacja barier, które musieli pokonać oraz specyfiki systemu edukacji w zakresie realizacji celów edukacji kulturowej, a także zozpoznanie uwarunkowań sprzyjającymi rozwijaniu edukacji kulturowej w systemie kształcenia formalnego.

szczegóły

"Mapa Obrzędowa Górnego Śląska"

[PROJEKT W REALIZACJI]

Dwuletnie badanie etnograficzne realizowane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone są na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego i dotyczą żywych do dziś zwyczajów i obrzędowości dorocznej. Mają ukazać skalę zmian jaka zaszła na ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazać jakie motywacje przyświecają społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje. Efektem prac badawczych będzie kompleksowe opisanie i udostępnienie zdobytej wiedzy, a także szereg działań edukacyjnych. Działanie dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

szczegóły

"Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego"

„Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” to projekt dokumentacyjno-badawczy mający na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Inicjatywa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach jest kontynuacją terenowych badań etnograficznych podjętych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w 2014 roku. 

Potrzeba opisania tradycyjnej i współczesnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej wraz z dokumentacją tradycyjnego budownictwa wynika z pragnienia uzupełnienia luki w dotychczas prowadzonych badaniach oraz braku wydawnictwa omawiającego badaną tematykę. 

Zestawienie archiwalnych oraz teraźniejszych przejawów aktywności kulturowej stało się okazją do uchwycenia zmian, które zaszły w kulturze mieszkańców pogranicza małopolsko-śląskiego. To ostatni moment, aby zarchiwizować i upublicznić aktualną kondycję kultury zagłębiowskiej, bazującej na bogatym dorobku kulturowym i historycznym tej ziemi. 

Etnograficzne badania terenowe przeprowadzane były w tandemach badawczych złożonych z doświadczonych i praktykujących etnografów oraz studentów i absolwentów etnologii. Stworzona zatem została możliwość praktycznego doskonalenia swoich umiejętności i rozszerzania wiedzy przyszłych badaczy kultury tradycyjnej. 

Efektem kilkuletniej obecności w terenie jest przede wszystkim publikacja, obszernie ilustrująca dawne i współczesne aspekty tradycyjnej kultury mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Uzupełnieniem wyników badań terenowych ujętych w publikacji jest materiał archiwalny pozyskany od muzealnych partnerów projektu oraz osób prywatnych. Archiwalne fotografie zestawione ze współcześnie wykonanymi zdjęciami złożyły się na powstanie wystawy, prezentującej tradycyjne budownictwo oraz wybraną obrzędowość uchwyconą na pograniczu małopolsko- śląskim. 

szczegóły

"Projekty diagnostyczne zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w województwie śląskim"

Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Obserwatorium Kultury, wyspecjalizowana komórka badawcza Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, realizuje etapy diagnostyczne programu: lokalne badania społeczne i mapowaniu zasobów. Współnie z samorządowymi instytucjami kultury w oparciu o autorskie narzędzia badawcze, RIK dostarcza dane i umiejętności, dzięki którym realizacja oddolnych inicjatyw społecznościowych taje się łatwiejsza. 

Poniżej wspólne inicjatywy badawcze z:

  • Pszczyńskim Centrum Kultury w 2013 r.
  • Tarnogórskim Centrum Kultury w 2014 r. 
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu 2014 r.
  • Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach 2015 r.
  • Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej 2015 r.
  • Centrum KUltury „Arteria” w Ornontowicach 2016 r.
  • Dom Kultury Boguszowice 2016 r.

 

szczegóły

"Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury"

 Projekt ma na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjmuje za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Projekt jest inicjatywą dwuletnią, realizowaną w latach 2014 oraz 2015. Dofinansowaną przez MKiDN.

szczegóły

"Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego"

"Tropem Kolberga..." to etnograficzne badanie realizowane na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którego celem jest zanotowanie, udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów architektury tradycyjnej (murowanej i drewnianej) obecnej na badanym obszarze oraz udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów tradycyjnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na cały rok 2014. Projekt dofinansowany przez MKiDN.

szczegóły

"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze"

Projekt zrealizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea.

Celem naszego projektu jest stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych  i oświatowych województwa śląskiego. Efektem projektu jest raport, którego treści pozwalają m.in. rozpoznać kompetencje i potrzeby realizatorów edukacji kulturalnej w województwa śląskiego, oraz materiał mogący służyć określeniu współczesnego programu kształcenia kadr. 

szczegóły

"Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy"

Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w latach 2007 oraz 2008 przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania była audiowizualna dokumentacja obrzędów z wybranych miejscowości z terenu województwa śląskiego. Efektem projektów są filmy wideo z komentarzem etnologa, które mogą służyć jako dobry materiał wzbogacający edukację regionalną.

szczegóły

"Atom Kultury. Badanie pracowników domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego"

Cel projektu badawczego to zdiagnozowanie stanu domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego w następujących przestrzeniach: zarządzanie, finansowanie, partycypacja wewnętrzna i zewnętrzna w programowaniu działalności i ustalenie związków zachodzących pomiędzy tymi przestrzeniami.

szczegóły

"Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim"

Celem projektu realizowanego była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego. 

szczegóły

"Raport wskaźnikowy Kultura w Województwie Śląskim 2010 - 2017"

Celem projektu realizowanego była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego. 

szczegóły

0
Facebook