"Diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury" - raport.

Projekt ma na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjmuje za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Projekt jest inicjatywą dwuletnią, realizowaną w latach 2014 oraz 2015. Dofinansowaną przez MKiDN.

Wróć

0
Facebook