Publikujemy zestaw interesujących wyników badań, raportów i publikacji sektora kultury i sektora kreatywnego w aspektach: ekonomia, polityka kulturalna, przemysły kreatywne, sponsoring, instytucje kultury, społeczności lokalne, uczestnictwo w kulturze.

 Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej. Ranking - Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury

Link: http://www.nck.pl/baza-badan/319157-ranking-kreatorzy-rozwoju-kultury-miejskiej/

DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego są autorami zestawienia kreatorów rozwoju kultury miejskiej. 100 polskich miast ocenionych zostało biorąc pod uwagę kluczowe dla badaczy dane liczbowe dotyczące poniższych obszarów polityki kulturalnej:

 • Dostępność do kultury/uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury
 • Otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej  i finansowanie/zasoby kultury
 • Działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych)

Wysiłki badaczy pozwoliły zbudować Wskaźnik Sprzyjania Kulturze – zachęcamy do zapoznania się z nim oraz z metodologią jego obliczania na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury!

 Diagnoza w kulturze – Narodowe Centrum Kultury

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury

Link: http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/318698-diagnoza-w-kulturze/

Książka pod redakcją prof. Marka Krajewskiego i Agaty Skórzyńskiej zawiera refleksję nad działaniami diagnostycznymi podejmowanymi w obszarze kultury, od możliwych do wykorzystania metod i narzędzi, przez budowanie zespołu, po komunikowanie wyników i ewaluację procesu diagnostycznego. Publikacja wskazuje jak diagnoza może być nie tylko elementem działań pracy w kulturze, ale wykorzystywana jako ciągły proces może aktywnie wspierać budowanie trwałej zbiorowości – społeczności.

 

 

 Lokalne centra kultury: działania a diagnozy - Agencja Artystyczna GAP

Wydawca: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o.

Link: https://issuu.com/aagap/docs/lokalne_centra_kultury_raport_2016

Publikacja opisuje praktyki lokalnych centrów kultury (LCK) w zakresie wiedzy i umiejętności ich kadr w obszarach: projektowania, realizacji oraz zarządzania programami i przedsięwzięciami kulturalnymi w kontekście wniosków i rekomendacji płynących z projektów badawczych w programie Obserwatorium Kultury MKiDN w latach 2009-2013.

 Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolską publikacją badawczą pn. „Szlaki kulturowe jako medium znak w kulturze” – przedmiotem badań dwuletniego badania był m.in. Szlak Zabytków Techniki znajdujący się w Województwie Śląskim. Projekt badawczy finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Badanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Obszary identyfikowane jako istotne w kontekście wpływu istnienia szlaków kulturowych to:

 • przestrzeń kulturowa (m.in. uczestnictwo w kulturze, aktywizacja środowisk twórczych, budowanie tożsamości kulturowej środowisk lokalnych);
 • przestrzeń społeczna (m.in. w zapobieganie wykluczeniu społecznemu i budowanie społecznej spójności);
 • społeczeństwo obywatelskie (w kształtowaniu postaw obywatelskich).

Publikacja składa się z 12 ciekawych opracowań tematycznych dotyczących szlaków kulturowych, zgrupowanych w trzy bloki tematyczne:

 1. Szlaki kulturowe w Polsce
 2. Zarządzanie szlakami kulturowymi
 3. Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

Całość zwieńczona jest podsumowaniem wraz z rekomendacjami.

 

Redakcja naukowa publikacji:

Ewa Bogocz-Wojtkowska

Łukasz Gaweł

Anna Góral

Adres do strony z projektem: http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/

Odnośnik do raportu: http://www.sgpm.krakow.pl/publikacje/pdf/2017-01-30-szlaki-kulturowe-2.pdf

2016 r.

 Studia Ekonomiczne nr 256/16 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zbiór ciekawych artykułów podejmujących zagadnienia funkcjonowania sektora kultury w Polsce:

Aleksandra Nocoń Źródła finansowania jednostek kultury

Beata Reformat Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu gospodarczego

Wojciech Witkowski Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury – wybrane aspekty

Tomasz Ingram Zarządzanie talentami w kulturze i sztuce

Anna Kwiecień Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek kultury

Agnieszka Ślusarczyk Determinanty skutecznego zarządzania projektami kultury

Krystyna Iwińska-Knop, Kamila Szymańska Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych

 Design Yourself - podręcznik nowoczesnej metody edukacyjnej dla młodzieży oraz studium przypadku

Publikacja „Design Yourself Research Report” to efekt polsko-niemieckiego projektu badawczego realizowanego w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Celem badania było odkrycie w jaki sposób młodzież w Polsce i w Niemczech wyraża siebie poprzez swój styl ubierania się i jak jest to powiązane z ich aktywnością w różnych aspektach życia. Badanie było podstawą do budowy praktycznej fazy projektu składającej się z warsztatów rzemieślniczych, sesji coachingowych, wsparcia procesu uczenia sie uczestników połączonego z badaniami w działaniu

Praktyczna część powyższego projektu to „Create life with your own hands - Design Yourself Manual” – publikacja opisująca środowisko łączące indywidualnych artystów i twórców-rzemieślników z osobami uczącymi się, poradnik budowania relacji mistrz – uczeń.

W pierwszej części to przewodnik teoretyczny umożliwiający poznanie, wprowadzenie i dostosowanie do nowego środowiska procesu „Design Yourself”. W drugiej części to studium przypadku opisujące wdrożenie metody "Design Yourself" w konkretnych środowisku - począwszy od narzędzi badawczych, aż po efekty ich zastosowania wraz z wynikami.

 Uczestnictwo ludności w kulturze - raport GUS 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Głównego Urzędu Statystycznego na temat uczestnictwa Polaków w kulturze. Raport wykorzystuje dane za rok 2014. Raport bezpośrednio odwołuje się do publikacji wykorzystujących dane za rok 2009, więc można zaobserwować zachodzące zmiany na przestrzeni 5 lat w zakresie: czytelnictwa, uczęszczania do teatru, oglądania telewizji, korzystania z internetu, ale też ocenra Polaków oferty kulturalnej, frekwencja, czy skojarzenia ze słowem "kultura".

 Nowa sprawozdawczość instytucji kultury - Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Raport jest podsumowaniem dwuletnich działań badawczych i analitycznych dotyczących statystyki publicznej i sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce. Zrealizowany projekt miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce. Naszym celem było zaproponowanie nowego schematu/ modelu informacji o działalności instytucji kultury. [za badania-w-kulturze.mik.krakow.pl]

 Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa – Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Zespół badawczy przy w/w projekcie badawczym skupił się na analizie polskiej blogosfery i jej potencjału na rzecz przemian w kulturze uczestnictwa. Sam raport badawczy zawiera ciekawe rekomendacje na temat możliwości współistnienia i wykorzystania wzajemnych potencjałów przez instytucje kultury oraz prowadzących blogi. Przestrzeń w sieci budowana przez pasjonatów, blogerów, może też stanowić doskonałą inspirację dla osób zarządzających internetowym życiem instytucji kultury.

 Kondycja sztuk wizualnych. Percepcja i społeczny obieg sztuki współczesnej w Polsce - Biuro Badań Społecznych Question Mark

Raport badawczy diagnozuje kondycję sztuk wizualnych w całym kraju - istotą badania nie jest jednak estetyczny wymiar samej sztuki współczesnej, a jej funkcjonowanie w społeczeństwie i środowisko je upowszechniające. W trakcie badań terenowych odwiedzonych zostało 68 instytucji oraz zrealizowano wywiady kwestionariuszowe (561 respondentów), obserwacje (222 osoby), a także wywiady pogłębione z zarządzającymi instytucjami wystawienniczymi (85 wywiadów). 

 Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury

Zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej z projektu naukowo-badawczego "Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury". Projekt był realizowany w 2015 roku przy współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach było oficjalnym partnerem projektu.

Założenia projektu: (źródło: Strona Projektu)

"Zadaniem projektu jest zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych  prac artystów wizualnych). Sprawdzone zostaną również kompetencje edukatorów prowadzących działania twórcze (w ramach systemu szkoleń oraz autorskich działań edukacyjno-animacyjnych, które włączone zostaną do założeń metodologicznych badań). W ramach projektu odbywać się będą cykliczne wystawy sztuki najnowszej przygotowane we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, warsztaty twórcze oraz szkolenia dla animatorów. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budowanie sieci współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu poprzez upowszechnienie wyników badań."

Aby dowiedzieć się więcej o samym projekcie zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową: http://domoswiatowybs.tumblr.com

Sam raport badawczy jest dostępny w sieci: klik!

 

 Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury

Badanie zdiagnozowało proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kultury. Obejmowało analizę aktywności we wskazanym zakresie oraz stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność oferty szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkich form edukacji mających na celu podniesienie wspomnianych kwalifikacji i kompetencji, do praktyki zawodowej. Projekt miał na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczynia się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjęło za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Dane służą opracowaniu strategicznych ram działań na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury

wyciąg z raportu: http://regionalneobserwatoriumkultury.pl/kompetencje/

 

tl_files/raporty polska/2015/2015 rok.jpg

 Raport podsumowujący Rok Kolberga 2014

Wydawnictwo "2014 - Rok Oskara Kolberga - Raport" stanowi podsumowanie działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku na rzecz upamiętnienia 200-nej rocznicy urodzin Oskara Kolberga - kompozytora i etnografa o najbogatszym dorobku w XIX-wiecznej Europie.

Przy pomocy programu dotacyjnego organizowanego przez MKiDN specjalnie z tej okazji - 2014 Rok Kolberga - Promesa - zrealizowane zostały 74 projekty upowszechniające dziedzictwo Oskara Kolberga, o łącznej wartości ponad 3,3 mln złotych. 

Wydawnictwo kompleksowo przedstawia statystyczne dane na temat wydarzeń przygotowanych w projekcie, a także szczegółowo prezentuje zrealizowane projekty.

Beneficjentem programu 2014 Rok Kolberga - Promesa był także Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, który realizował projekt "Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego" - przedsięwzięcia o charakterze badawczym, dokumentacyjnym i popularozatorsko-edukacyjnym. Efekty realizacji projektu i jego szczegółowy opis znajdują się w raporcie oraz na stronie http://www.tropemkolberga.pl/.

 Badanie Ewaluacyjne II i III Edycji Programu Dom Kultury+

Powyższe badanie dogłębnie ewaluuje programy Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne oraz Dom Kultury+ Edukacja Artystyczna.

Program Dom Kultury+ innowacyjnie podchodzi do kultury odchodząc od selektywnego, instytucjonalnego jej rozumienia, na rzecz relacyjnego rozumienia kultury - koncepcji proponowanej przez Marka Krajewskiego. Koncepcja ta odchodzi od wskaźnikowego rozumienia uczestnictwa w kulturze wyrażanego liczbowym uczestnictwem w konkretnych wydarzeniach kulturalnych, na rzecz definicji szerszej, gdzie uczestnictwo w kulturze to "proces włączenia danego elementu (jednostki, grupy, ale też przedmiotu) w pewną sytuację uregulowaną kulturowo, a więc zachodzący dzięki językowi, normom i wartościom, narzędziom iprzedmiotom stworzonym przez człowieka”.

Położenie głównego nacisku na zagęszczanie relacji społecznych dzięki uczestnictwu w kulturze kieruje wysiłek badawczy na współtworzenie sytuacji kulturowych, a nie tylko skupianie się na ich odbiorze. Wdrażanie tej koncepcji w ramach programu realizowane jest poprzez aktywne włączanie wielu aktorów społeczności lokalnych w funkcjonowanie domu kultury.

Oprócz szeregu rekomendacji istotnych dla samych analizowanych programów, a przez to dla przyszłych podmiotów chcących w nich aplikować o środki, raport zapoznaje czytelników z konkretnymi przypadkami realizacji projektów w ramach w/w programów, przez co daje konkretne know-how realizacji podobnych projektów we własnej instytucji.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu DK+!


 • Strona internetowa programu Dom Kultury+ - www.DomKulturyPlus.pl
 • Operatorem programu DK+ jest Narodowe Centrum Kultury - www.nck.pl
 • Raport z badania na stronie Narodowego Centrum Kultury - klik

 

 Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Raport z powyższego badania to efekt końcowy projektu realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury, a dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem badania była ewaluacja projektów dofinansowanych w programie dotacyjnym MKiDN "Edukacja Kulturalna" w 2012 roku. Przedmiotem zainteresowania badaczy byli przedstawiciele podmiotów realizujących projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej. 

Raport końcowy podsumowuje trzy etapy badań empirycznych w postaci skondensowanej. Ponadto, realizatorzy projektu udostępniają trzy raportu szczegółowe będące rezultatami analiz: 1) wywiadów telefonicznych, 2) ankiet interneotwych, 3) sześciu case studies.

Po szczegółowe informacje na temat projektu zapraszamy na stronę Małopolskiego Instytutu Kultury - klik!

tl_files/rok 2014.jpg

Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce

Raport przedstawia wyniki diagnozy sektora kreatywnego oraz powiązań sektora kultury, branż kreatywnych i pozostałej części gospodarki. W raporcie znajdzie Pan m. in. opis dynamiki zmian sektora kreatywnego w ostatnich latach, jego rozmieszczenie przestrzenne, czy informacje na temat regionalnych specjalizacji. W publikacji zaprezentowano również wyniki analizy powiązań pomiędzy sektorem kultury a branżami kreatywnymi, które wskazują na istnienie silnie czerpiących z kultury branż tj. radio i telewizja, a także swoistych outsiderów, czyli branż słabo powiązanych np. architektury. Nadrzędnym celem badania było wypracowanie rekomendacji dla polityki publicznej ukierunkowanej na wsparcie rozwoju sektora kultury i kreatywnego w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się podstawą do dalszych dyskusji, rozważań oraz inspiracją dla podejmowanych działań i zmian służących rozwojowi podmiotów z branż kreatywnych.

Raport jest zwieńczeniem przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport w wersji przeznaczonej do druku (26 MB) można pobrać ze strony: www.ibngr.pl.

NieKongres Animatorów Kultury 2014 - Raport Ewaluacyjny

Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych od lutego do kwietnia 2014 roku przez Fundację Obserwatorium. Punktem wyjścia i materiałem wykorzystanym przy konstruowaniu koncepcji badania, a także części analiz, były raporty opracowane przez ten sam zespół dotyczące ewaluacji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w grudniu 2013 roku. Prace badawcze miały na celu opis wątków i zagadnień poruszanych podczas NieKongresu Animatorów, który odbył się w Warszawie w dniach 26 - 28 marca 2014 roku. 

 Nowe media w polskiej szkole

Badanie zrealizowane przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Nowe media w polskiej szkole – raport

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce

Badanie zrealizowane dla Fundacji Orange i Orange Polska.

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14 – 18 lat) – raport  

 Zestawienie jednorocznych projektów dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego Obserwatorium w roku 2013

W 2013 roku MKiDN dofinansował 17 projektów jednorocznych na kwotę łączną 1.408.200 zł.

Poniżej znajduje się ich zestawienie w kolejności otrzymanej punktacji – od najwyższej, do najniższej.

 

 1. Kultura instytucjonalna w Sieci: treści i odbiorcy
  Grantobiorca: Collegium Civitas.
  Opis projektu: Celem projektu „Kultura instytucjonalna w Sieci: treści i odbiorcy“ jest pogłębiona charakterystyka rosnącego wycinka odbiorców kultury instytucjonalnej, którzy stykają się z nią za pośrednictwem Internetu. Państwowe i samorządowe instytucje kultury prowadzą ożywioną działalność wykorzystując nowe media, w szczególności Internet (strony www) do rozpowszechniania treści.
  W projekcie chcemy kontynuować tradycję polskich badań uczestnictwa w kulturze, uwzględniając przy tym zmianę kanałów komunikacji wymuszaną przez rozwój technologiczny. Partnerem projektu jest firma Polskie Badania Internetu, realizująca największe badania w polskim Internecie – Megapanel. Łącząc tradycję naukową z doświadczeniem badawczym i najnowszymi technologiami otrzymamy efekty, które z jednej strony rzetelnie zdiagnozują szybko zmieniający się obraz uczestnictwa Polaków w kulturze, a z drugiej strony pozwolą na prowadzenie analiz porównawczych ze wcześniejszymi pomiarami (np. badaniem GUS).
  Efekty projektu: Raport dostępny będzie w marcu 2014 r.
  Źródło: link
 2. Młodzi i teatr: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski
  Grantobiorca: Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA.
  Opis projektu:  Jakie są relacje młodych ludzi z teatrem? Gdzie się z nim zetknęli i co z tego wyniknęło? Co w teatrze przyciąga, a co odpycha i jak wpływa na to kontekst i forma wydarzenia teatralnego? Czy o teatrze się rozmawia? Projekt szukał odpowiedzi na te pytania, próbując spojrzeć na nie z perspektywy różnych aktorów – młodych ludzi w wieku 16-19 lat, nauczycieli i opiekunów kół teatralnych, artystów, animatorów oraz pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce. W trakcie projektu uczestniczyliśmy też razem z młodymi ludźmi w spektaklach prezentowanych w trakcie „Malta Festival” w Poznaniu oraz w różnych miastach regionu w trakcie programu „Teatr Polska”, obserwując ich sposoby doświadczania kontaktu z teatrem.
  Efekty projektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 3. Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych
  Grantobiorca: Fundacja "Ośrodek Badań i Analiz Społecznych"
  Opis projektu: Raport to wynik ośmiomiesięcznej pracy dziesięcioosobowego zespołu badaczek i badaczy, którzy zajęli się tematem kompetencji komunikacyjnych związanych z korzystaniem z internetu uczniów na trzecim etapie edukacyjnym. Celem projektu była diagnoza owych umiejętności oraz określenie stanu działań odnoszących się do omawianych kompetencji w zakresie edukacji prowadzonej w ramach formalnego systemu kształcenia*. 
  Efekty projektu: raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać.
  Źródło: link
  *cytat z Wprowadzenia w Raporcie 
 4. Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.”
  Grantobiorca: Małopolski Instytut Kultury
  Opis projektu: Celem projektu była ocena i analiza kompetencji kadr kultury w zakresie programowania i wdrażania przedsięwzięć kulturalnych mających potencjał wpływu na rozwój kapitału społecznego. Badania terenowe zostały przeprowadzone w dziewięciu lokalnych centrach kultury mających status samorządowych instytucji kultury. Uczestniczące w projekcie badawczym instytucje dokonały w przeciągu kilku ostatnich lat znaczących inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych, co było znaczącym aspektem naszej analizy.
  Efekty pojektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 5. Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury
  Grantobiorca: Uniwersytet Łódzki
  Opis projektu: Projekt ma za zadanie zbadanie funkcjonowania zjawiska ekskluzji społecznej w ramach dyskursu instytucji kultury w województwie łódzkim. Projektowane badanie skupia się na pracownikach instytucji kultury, w tym także piastujących stanowiska kierownicze, o zróżnicowanym stażu pracy. Ustali ono autodefinicje zjawiska ekskluzji wśród badanych, sposób rozumienia przez nich mechanizmów jego funkcjonowania oraz możliwości przeciwdziałania jego występowaniu w celu tworzenia wytycznych dla bardziej skutecznych polityk kulturalnych w regionie, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa. Badania prowadzone przy użyciu metod jakościowych i ilościowych zdiagnozują zakres kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i zwiększania partycypacji. Projekt zakłada także stworzenie i przetestowanie kompletnego narzędzia diagnostycznego, możliwego do zastosowania na terenie całego kraju.
  Efekty projektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 6. Prosumpcjonizm pop-przemysłów - analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej
  Grantobiorca: Fundacja Wiedza Lokalna
  Opis projektu: W jaki sposób polscy producenci popkultury podchodzą do jej marketingu? Czy naśladują pod tym względem zachodnie koncerny medialne? Czy w Polsce kultura popularna jest dla producenta okazją do zaangażowania konsumenta w proces twórczy? Czy nabywca staje się prosumentem, to znaczy, czy aktywie uczestniczy w promowaniu i produkowaniu danej marki medialnej?
  Efekty projektu: Raport badawczy dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 7. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce
  Grantobiorca: Fundacja Nowoczesna Polska
  Opis projektu: Projekt badawczy MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce jest pierwszą na rodzimym gruncie próbą kompleksowej diagnozy kompetencji medialnych i informacyjnych, a więc umiejętności krytycznego i efektywnego korzystania z mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Efekty projektu: Raport dostępny online - kliknij by pobrać Raport; oraz Katalog Kompetencji Medialnych i Informacyjnych również dostępny online - kliknij by pobrać Katalog 
  Źródło: link
 8. Kulturotwórcy
  Grantobiorca: Fundacja Projekt: Polska
  Opis projektu: Projekt badawczy “Kulturotwórcy” jest próbą spojrzenia na miejskie życie kulturalne oczami ludzi, którzy to życie organizują i animują. Ruszyliśmy w teren, aby rozmawiać z aktywnymi pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ale też klubów i kawiarni łączących działalność komercyjną z intencjonalnie kulturotwórczą. Pogłębiona wiedza na temat doświadczeń, postaw, praktyk i wizji zaangażowanych pracowników kultury działających na różnych polach powinna stanowić znaczący punkt odniesienia w planowaniu polityki kulturalnej. Problemy i napięcia, które są udziałem kulturotwórców, są w pewnej mierze również problemami polskiej kultury.
  Efekty projektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 9. "Sztuka - MOJEJ- ulicy"- społeczny wymiar interwencji artystycznych w przestrzeni miejskiej.
  Grantobiorca: Uniwersytet Wrocławski
  Opis projektu: Badania dotyczą społecznego wymiaru interwencji artystycznych w przestrzeni miejskiej w Polsce. Prowadzone są w kilku ośrodkach w całym kraju (m. in. Szczecin, konurbacja Górnośląska, Łódź, Warszawa).
  Efekty projektu: publikacja dostępna online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 10. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast
  Grantobiorca: Stowarzyszenie "Związek Miast Polskich"
  Opis projektu: Ideą projektu jest badanie profesjonalnej aktywności osób, postrzeganych jako liderów w zakresie skutecznej edukacji kulturalnej, działających w organizacjach i instytucjach kulturalnych obecnych w polskich miastach.
  Efekty projektu: brak informacji
  Źródło: link
 11. Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia
  Grantobiorca: Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK
  Opis projektu: Raport to potężna porcja wiedzy na temat sposobu i poziomu aktywności osób w wieku pięćdziesięciu lub więcej lat. Autorzy raportu pogłębionej analizie poddali dziesięć typów działań społeczno-kulturalnych. Pod uwagę brali chóry, orkiestry, zespoły muzyczne; spotkania z artystami; zajęcia grup teatralnych i kabaretowych; wolontariat; wycieczki krajoznawcze; wykłady kulturalne; koła gospodyń wiejskich; zespoły ludowe; wyjazdy kulturalne oraz zajęcia rękodzielnicze.
  Efekty projektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by pobrać
  Źródło: link
 12. Diagnoza sektora kultury na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy; w oparciu o teorię wartości kultury J. Holdena
  Grantobiorca: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
  Opis projektu: Celem projektu jest diagnoza sektora kultury na podstawie rozpoznania oceny jego wartości z perspektywy różnych grup interesariuszy. Zaproponowany model badawczy jest innowacyjny i prezentuje ocenę polityki kulturalnej w dużo szerszym i bardziej adekwatnym zakresie, niż stosowanie wyłącznie analiz statystycznych oraz finansowych. Opiera się na szerokiej i kompleksowej definicji prof. Johna Holdena [Holden:2004 , 2006 ], która określa wartość kultury jako sumę trzech, niezależnych wartości, funkcjonujących we wzajemnej dynamicznej relacji.
  Efekty projektu: Raport z badania dostępny online - kliknij by przeczytać
  Źródło: link
 13. Obserwatorium przemysłów kreatywnych
  Grantobiorca: Kamon Consulting - Rafał Kasprzak
  Opis projektu: W wyniku realizacji projektu „Obserwatorium przemysłów kreatywnych” powstała ogólnopolska baza danych w której znajdują się informacje na temat liczby podmiotów sektora kreatywnego w polskich regionach w latach 2009 – 2013. Baza danych umożliwia uzyskanie informacji o liczbie tego typu podmiotów z dokładnością do gminy / powiatu / województwa. Baza danych została umieszczona jako element portalu www.ekonomiawkulturze.pl którego twórcą jest dr Rafał Kasprzak (afiliacja: Instytut Zarządzania, SGH) specjalista w zakresie analiz ekonomicznych w sferze kultury.
  Efekty projektu: interaktywna baza danych dostępna po zalogowaniu. Dostęp bezpłatny po zarejestrowaniu.
  Źródło: link; aby uzyskać bezpłatny dostęp do bazy danych, należy się zarejestrować: link
 14. Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym
  Grantobiorca: Fundacja Ari Ari
  Opis projektu: „Muzea społeczne, kolekcje lokalne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym" to projekt badawczy realizowany w 2013 roku przez Fundację Ari Ari, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuując ubiegłoroczne badania działalności muzealniczej w Polsce, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego powstają muzea prowadzone przez rozmaite podmioty nie będące we władaniu ani państwa ani samorządów (od stowarzyszeń po prywatne firmy) oraz co z tego wynika zarówno dla widzów, jak i dla prowadzących.
  Efekty projektu: publikacja dostępna będzie jeszcze w I połowie 2014 roku. Proszę obserwować stronę internetową podaną poniżej!
  Źródło: link
 15. Badanie preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych
  Grantobiorca: Biblioteka Analiz sp. z o.o.
  Opis projektu: brak informacji
  Efekty projektu: brak informacji
  Źródło: link
 16. Orientacje społeczne i kulturalne pokolenia III RP
  Grantobiorca: Uniwersytet Warszawski
  Opis projektu: brak informacji
  Efekty projektu: brak informacji
  Źródło: brak informacji
 17. Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.”
  Grantobiorca: Polska Fundacja Komunikacji
  Opis projektu: Projekt „Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury” poprzez zdiagnozowanie barier i możliwości jakie występują w III sektorze w praktyce prowadzenia działalności kulturalnej, umożliwi stworzenie rekomendacji mogących usprawnić ich funkcjonowanie oraz ulepszyć komunikację na linii państwo/samorząd – obywatel oraz usprawnić współdziałanie sektora publicznego i pozarządowego w realizacji priorytetów strategii rozwoju kultury w Polsce. Badanie pozwoli także określić skuteczność organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki publiczne zarówno pod kątem spełniania kryteriów formalnych jak i wymogów merytorycznych
  Efekty projektu: Raport końcowy dostępny online - kliknij by pobrać; oprócz tego zespół oddał do dyspozycji raporty cząstkowe z: badań ankietowych, analizy danych zastanych oraz ze zogniskowanych wywiadów grupowych
  Źródło: link

Jakie są relacje młodych ludzi z teatrem? Gdzie się z nim zetknęli i co z tego wyniknęło? Co w teatrze przyciąga, a co odpycha i jak wpływa na to kontekst i forma wydarzenia teatralnego? Czy o teatrze się rozmawia? Projekt szukał odpowiedzi na te pytania, próbując spojrzeć na nie z perspektywy różnych aktorów – młodych ludzi w wieku 16-19 lat, nauczycieli i opiekunów kół teatralnych, artystów, animatorów oraz pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce. W trakcie projektu uczestniczyliśmy też razem z młodymi ludźmi w spektaklach prezentowanych w trakcie „Malta Festival” w Poznaniu oraz w różnych miastach regionu w trakcie programu „Teatr Polska”, obserwując ich sposoby doświadczania kontaktu z teatrem.

„Kultura a rozwój”

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji w wersji elektronicznej na licencji CC-BY- NC (3.0) Polska 

„Kultura a rozwój” to podręcznik do ekonomii kultury.  Prezentuje oryginalne ujęcie tej problematyki, wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jego autorami jest grupa naukowców związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury (pod redakcją naukową: prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej, prof. Jacka Purchli). Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych oraz wszystkich pracujących „w kulturze”. 

Podręcznik "Kultura a rozwój" pokazuje jak wartości nie-ekonomiczne, na których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi, a także jak pojęcie „wartości” jest kształtowane przez kulturę. Książka składa się z 5 części. W pierwszej Autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura, dziedzictwo i rozwój. W drugiej części systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej części pokazują jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego oraz podają praktyczne wskazówki jak wykorzystać ten potencjał. W czwartej części omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów uczestnictwa w kulturze. W piątej i ostatniej części wszechstronnie omawiają relacje pomiędzy kulturą i wolnym rynkiem.

Źródło: http://www.obserwatoriumkultury.pl/

tl_files/fotki kk/banner 2013.jpg

 Biblioteka Internetowa Stowarzyszenia Teatr Grodzki

Biblioteka Internetowa, dostępna pod adresem http://www.teatrgrodzki.pl/publikacje, zawiera publikacyjny dorobek 14-letniej działalności Stowarzyszenia. Publikacje skierowane są do przede wszystkim do nauczycieli, instruktorów teatralnych, pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz do osób kształcących się w dziedzinach szeroko rozumianej sztuki i edukacji.

 DNA MIASTA: Miejskie polityki kulturalne

Projekt realizowany przez DNA Miasta miał na celu ocenę polityki kulturalnej polskich miast. W tym celu w 2012 roku przeprowadzono badanie, które sprawdzało mi.in. proces tworzenia i realizacji polityki kulturalnej w poszczególnych miastach, stopnień włączania środowisk twórczych i odbiorców kultury w tworzenie i realizację polityki kulturalnej, a także wpływ istnienia oficjalnych dokumentów strategicznych odnoszących się do obszaru kultury bądź ich braku na jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych.

 Analiza potrzeb

Publikacja powstała jako wynik szkolenia „Analiza potrzeb” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. Publikacja ta pomoże m.in. w analizie zasobów i potrzeb organizacji, potencjału i potrzeb ludzi pracujących w organizacji, a także ułatwi analizę zasobów otoczenia oraz określenie potrzeb grup docelowych.

 Zwrot cyfrowy w humanistyce

„Zwrot cyfrowy w humanistyce” jest pierwszą w Polsce publikacją naukową poświęconą humanistyce cyfrowej. Publikacja ta daje okazję zapoznania się z głównymi nurtami polskiej „digital humanities” oraz przyczynia się do popularyzacji humanistyki cyfrowej.

 Nowe Media + Animacja Kultury

Publikacja ta jest wynikiem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się 3-4.12.2012 r. w Warszawie z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury przy współpracy Fundacji Orange oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Publikacja zawiera część teoretyczną skupiającą się na zagadnieniach związanych z nowymi mediami oraz prezentacje projektów, które wykorzystują w bardzo różny sposób nowe i stare media w swoich działaniach pro-społecznych.

 Dynamiczna Tożsamość - O co chodzi? Warsztaty interdyscyplinarne 2012

Publikacja ta to efekt projektu Dynamiczna Tożsamość - warsztaty interdyscyplinarne 2012. W powstałej publikacji, w formie podręcznika dla nauczycieli, pedagogów i edukatorów pracujących z uczniami gimnazjum, znaleźć  można przede wszystkim scenariusze warsztatów i pomocnicze materiały dydaktyczne umożliwiające samodzielne przeprowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów, które mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online.

 Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych

Publikacja „Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych", przygotowana przez zespół Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej prowadzonego przez Fundacje "Stocznia", dotyczy tematyki włączania osób starszych w rozmaite procesy decyzyjne. Zawiera zestaw wskazówek dotyczących przygotowywania i prowadzenia procesów partycypacyjnych z udziałem seniorów, opisy przykładów takich działań oraz 4 scenariusze różnego typu procesów. Ma ona być inspiracją w podejmowaniu działań włączających osoby starsze w procesy decyzyjne w różnych obszarach.

 Raport "Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe"

Raport został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach projektu „Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”. Raport zawiera opis obecnej kondycji oraz potrzeb organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury, a także ich wzajemnych oczekiwań w zakresie współpracy. W raporcie znaleźć można również rekomendacje dotyczące wzmocnienia partnerstwa publiczno-społecznego.

 W małym kinie

Raport powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Obserwatorium Kultury”, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej2 i Fundacji BRE Banku. Projekt był realizowany przez Fundację Obserwatorium, w partnerstwie z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Ośrodkiem Ewaluacji

 Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów

Raport powstał pod koniec 2012 roku w ramach projektu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - jest efektem projektu "Kultura narzędziem rozwoju społecznego i przestrzennego polskich metropolii". Publikacja analizuje wpływ kultury na rozwój metropolii i typy strategii jakie powinny, czy też mogłyby być przyjmowane, biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę zapotrzebowania i modeli korzystania z kultury przez jej odbiorców.

 

 Badanie publiczności teatrów w stolicy

Badanie jakościowe publiczności teatrów w Warszawie to unikatowa inicjatywa badawcza pozwalająca otworzyć szerzej wrota badań jakościowych w sektorze kultury. Zapraszamy do zapoznania się z efektem współpracy badaczy z widzami, przedstawicielami środowisk profesjonalnych i studentami wiedzy o teatrze.

tl_files/fotki kk/12.jpg

 Model Współpracy

"Model Współpracy" to wynik prawie 3-letniej współpracy pięciu organizacji: Sieci Splot, Instytutu Spraw Publicznych, Związku Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Rolniczych oraz Collegium Civitas. W efekcie powstał bardzo przyjaźnie napisany model harmonijnej i skutecznej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

Produkty "Modelu Współpracy" dostępne są poniżej:

"Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści."

Raport stawia pod znakiem zapytania obraz świata kultury niszczonego przez ‘piratów’ poprzez nielegalne ściąganie i kopiowanie muzyki, filmów i książek. Przeprowadzone przez zespół badaczy z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska badanie pokazuje, że granice między legalnymi a nielegalnymi obiegami kultury są płynne i często niezdefiniowane, bo internet rozwija się szybciej, niż legislacja.

 

tl_files/fotki kk/11.jpg

 Raport „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu”

Wydawnictwo między innymi porusza istotny problem partycypacji społecznej w zarządzaniu kulturą, a właściwie jej braku.

Raport „Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych.”

Materiał przybliża czytelnikom trzy obszary: społeczności lokalnych, nowych technologii oraz organizacji pozarządowych.

Raport  „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy.”

Obszerna i kompleksowa publikacja ogólnopolska skłaniająca do refleksji i debaty nad stanem edukacji w Polsce i kierunkach jej zmian. 

Raport „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury.”

Publikacja zapoznaje czytelników z socjologicznej perspektywy z nie-krakowską sceną kulturalną w Małopolsce. Kraków jest w tym badaniu traktowany przez badaczy jako scena na tyle rozbudowana w stosunku do reszty województwa, że wymaga ona odrębnych, obszernych badań.

Raport „Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego.”

Raport pozwolił określić aktualny stan potrzeb mieszkańców naszego województwa oraz przede wszystkim pokazał różnorodność gustów kulturalnych poszczególnych subregionów województwa śląskiego.

Raport "DNA Miasta Diagnoza"

Publikacja poświęcona analizie wybranych 4 kandydatów do Europejskiej Stolicy Kultury w minionym roku – Gdańska, Lublina, Łodzi i Warszawy skupiona na partycypacji społecznej oraz nieuwzględnianiu głosu mieszkańców zainteresowanych kulturą przy okazji budowania polityki kulturalnej.

Raport "Kultura w 2010r." Głównego Urzędu Statystycznego

Raport "Kultura w 2010r." opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Publikacja jest podsumowaniem danych statystycznych z sektora kultury za rok 2010.

Raport Młodzi 2011 i uczestnictwo w kulturze

Cel opracowania raportu został przez Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji, nakreślony w ten sposób:

"Można więc powiedzieć, iż pracując nad raportem, przeszliśmy drogę: od intuicji, przez wiedzę, do propozycji rozwiązań praktycznych w polityce na rzecz młodego pokolenia, każdego młodego pokolenia. Z tego wynika kluczowe przesłanie: potrzebna jest nam debata, by dokonywać właściwych wyborów oraz wskazywać rozwojowe priorytety. Celem raportu jest przekazanie zebranej wiedzy na temat młodej generacji w wielu wymiarach jej funkcjonowania. Młodzi Polacy posiadają energię oraz zasoby, które mogą uczynić z nich liderów zmian służących rozwojowi Polski. Niestety, zachodzą zjawiska, które zagrażają realizacji aspiracji młodego pokolenia. W efekcie, pokolenie, które może być motorem pozytywnych zmian, może stać się pokoleniem straconym".

Raport "Samorządowe instytucje kultury peryferia czy centra aktywności kulturalnej?"

Raport "Samorządowe instytucje kultury peryferia czy centra aktywności kulturalnej?"

Raport przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach Obserwatorium Kultury NCK.

Raport "Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych"

Publikacja przedstawia raport badanie przeprowadzonego dwuetapowo - na maturzystach oraz przedstawicielach lokalnych środowisk opiniotwórczych. Celem było ustalenie kulturalnych potencjałów i deficytów miast powiatowych.

Raport "Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania"

Publikacja jest obszernym opisem sposobu funkcjonowania domów kultury oraz regionalnych ośrodków kultury.

Raport "Zoom na Domy Kultury"

Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim stworzona przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“, które pracując od 2002 roku w społecznościach w całej Polsce w obszarze kultury często współdziałało z domami kultury.

Raport "Dom Kultury w XXI Wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania."

Domy kultury są obecnie w tarapatach. Coraz bardziej uwiarygodnione jest stwierdzenie, że ich dotychczasowa formuła wyczerpała się, nie odpowiada oczekiwaniom użytkowników. Publikacja jest podręcznikiem poświęconym tematyce domów kultury w przeszłości i w przyszłości. Jest to cenne źródło informacji dla każdego, kto jest zainteresowany losem polskiej kultury generowanej w najbardziej lokalnych instytucjach kultury - pozwala wyjść poza schematy i poznać różne modele ich funkcjonowania.

Raport "Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych "

Raport przygotowany przez ECORYS na zlecenie Ministerstwa Gospodarki starający się wyjaśnić czym są przemysły kreatywne w Polsce i jakie mają potrzeby. Oprócz tego badacze przedstawili szereg rekomendacji mających usprawnić ich działanie, co w efekcie ma spowodować zwiększenie konkurencyjności kultury.

Raport "Znaczenie gospodarcze sektora kultury"

tl_files/fotki kk/krop.jpg Raport "Znaczenie gospodarcze sektora kultury"

Wydawnictwo Instytutu Badań Strukturalnych przygotowany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury szacujący udział sektora kultury i przemysłów kreatywnych w produkcie krajowym brutto oraz zatrudnieniu w Polsce w roku 2008.

Raport "Badanie społeczno-ekonomiczne oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region"

Raport końcowy z Badania społeczno - ekonomicznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region. Projekt realizowany był przez  Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu.

tl_files/fotki kk/krop.jpg Raporty o stanie kultury przygotowane na Kongres Kultury Polskiej 2009

tl_files/fotki kk/krop.jpg Kultura jako kapitał kłopotliwy, czyli jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika?

0
Facebook