kongres kultury

Kongres Kultury Województwa Śląskiego 23-25 września 2010, był odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska animatorów, twórców i menedżerów.

Kongres kontynuował na szczeblu regionalnym debatę zapoczątkowaną przez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazował na doświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1998), które zostały wykorzystane m.in. podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”.

Podczas trzydniowego Kongresu zaprezentowana została panorama kulturalna województwa śląskiego, obrazująca polifoniczność kultury regionalnej: elitarnej, rozrywkowej, lokalnej, niszowej.

tl_files/fotki kk/krop.jpg WYSTĄPIENIA PLENARNE KONGRESU KULTURY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010

tl_files/fotki kk/krop.jpg WNIOSKI I REKOMENDACJE KONGRESU KULTURY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010

Przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyli w debatach, panelach, prezentacjach dobrych praktyk.

Eksponujących (zresztą zgodnie z założeniami kampanii społecznej „Kultura się liczy”) znaczenie kultury w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; kultury traktowanej jako inwestycja, a zarazem narzędzie służące integracji społecznej, stymulujące rozwój innowacji i kreatywności.

Cele Kongresu:

tl_files/fotki kk/krop.jpg Poznawczy:

  • kultura w regionie, jej różnorodność (wielość kultur i podmiotów działających w tym sektorze),
  • pokazanie znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego (wysoka innowacyjność kultury, przemysły kultury, turystyka kulturowa),
  • kultura a rozwój społeczny ( tożsamość kulturowa, edukacja kulturalna, odbiorca).

tl_files/fotki kk/krop.jpg Integracyjny:

  • mieszkańców województwa,
  • środowisk kultury, biznesu (kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna, wymiana doświadczeń: kultura subsydiowana, firmy prywatne, sponsorzy),
  • prezentacja dobrych praktyk.

tl_files/fotki kk/krop.jpg Wizerunkowy:

  • kultura, jej sukcesy i znaczenie,
  • województwo świadome konieczności restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju, wbrew stereotypowi - bogate w kulturę.

tl_files/fotki kk/krop.jpg Zdefiniowanie najważniejszych działań niezbędnych do realizacji „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” i ich rekomendowanie podmiotom odpowiedzialnym za stwarzanie warunków dla rozwoju kultury (wszystkie jst, instytucje kultury, MKiDN).

0
Facebook