Pszczyńskie Centrum Kultury +

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach był podwykonawcą prac diagnostycznych i analitycznych w ramach programu Dom Kultury+, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a realizowanego przez Pszczyńskie Centrum Kultury. Naszym wspólnym celem była aktywizacja społeczności lokalnych o wstępnie rozpoznanym potencjale kulturotwórczym oraz nawiązanie stałych relacji pomiędzy społecznościami dotychczas nieobecnymi w działalności Pszczyńskiego Centrum Kultury. Projekt miał pobudzić społeczność wybranych sołectw gminy Pszczyna do działania w sferze kultury, współpracy z PCK, do uczestnictwa w kulturze oraz uzmysłowić im potencjał, który tkwi w nich samych – mieszkańcach poszczególnych sołectw, jak i miejscu. 

tl_files/fotki kk/pszczyna promo1.jpg

Część pierwsza obejmowała diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, która pozwoliła m.in. na określenie powodów braku uczestnictwa społeczności lokalnej w ofercie PCKulu, czy też najbardziej pożądanej aktywności kulturalnej w sołectwach. Opracowana diagnoza potrzeb mieszkańców sołectw oraz szereg spotkań z liderami lokalnych środowisk, którzy wykazali ogromne zaangażowanie i chęć działania na rzecz rozwoju kulturalnego swoich miejscowości, umożliwiły wyłonienie najciekawszych obszarów tematycznych działalności kulturalnej - najlepiej odpowiadających zapotrzebowaniu mieszkańców sołectw gminy Pszczyna – które stały się podstawą opracowania projektów kulturalnych w poszczególnych sołectwach.

Lokalni liderzy dostrzegając różnice w potencjale kulturotwórczym sołectw biorących udział w projekcie wyszli z inicjatywą potrzeby pogłębienia współpracy i zaangażowania wszystkich miejscowości, poprzez równą partycypację sołectw w projekcie. Dzięki temu szansę na udział w projekcie, czyli co za tym idzie - na zaistnienie w sferze kultury, na pobudzenie do działania, miałyby także sołectwa nieco mniej zorganizowane i o mniejszym potencjale społecznym. Przyczyni się to na pewno do efektywniejszej aktywizacji i integracji mieszańców gminy poprzez działania animacyjno-kulturalne.

tl_files/fotki kk/pszczyna promo2.jpg

Powyższe założenia z punktu widzenia realizatorów projektu okazały zaskakujące i zarazem uznane za innowacyjne. Bazowały one bowiem na promocji dobra wspólnego niż konkurencji między sołectwami, na wspólnym wyznaczaniu i osiąganiu celów niż na wspieraniu sołectw sprawnych organizacyjnie i aktywnych kulturowo. To nowatorskie podejście - nomen omen – zaproponowane przez przedstawicieli sołectw, które mają większy potencjał kulturowy może być uznane za wyróżnik w skali kraju. Ta sytuacja zwraca również uwagę na to, że każdy nawet najlepiej zaplanowany projekt może zaskakiwać. Zaskakiwać w pożądany sposób osiągając wskaźniki wpływające na zwiększenie jego wartość dodaną.

Efektem spotkań z liderami sołectw był wybór obszarów tematycznych, w ramach których w 8 sołectwach biorących udział w projekcie zrealizowały konkretne inicjatywy kulturalno-społeczne, skierowane do różnych grup odbiorców, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Ostatecznie ustalono 5 obszarów, a są to: taniec, kulinaria, fotografia, plastyka i teatr. Realizacja projektu 2013 r. Szczegóły tutaj.

Wróć

0
Facebook