Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Dom Kultury+ to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artysotycznej.

Jednym z programów grantowych funkcjonujących w jego ramach jest DK+ Inicjatywy lokalne. Celem strategicznym tego programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

O środki w ramach programu może ubiegać się każdy dom kultury gotowy prowadzić nowatorskie projekty animacyjne. W trakcie realizacji projektu beneficjentowi patronuje animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury, który wspiera go na każdym etapie realizacji projektu.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej operatora programu.

 

Projekty w DK+ Inicjatywy Lokalne realizowane są w 2 etapach.

Etap I to Etap Diagnostyczny, w trakcie którego realizowana jest diagnoza społeczności lokalnej pod kątem jej potencjału kulturotwórczego.

Etap II to etap, w trakcie którego  realizowanych jest od 3 do 7 projektów oddolnych inicjowanych przez społeczność lokalną przy współpracy z beneficjentem Programu.

Jako Regionalne Obserwatorium Kultury, wyspecjalizowana komórka badawcza Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, oferujemy wsparcie beneficjentów programu DK+ Inicjatywy Lokalne w trakcie realizacji I Etapu Diagnostycznego każdego projektu.

Wspieramy wszystkich chcących wziąć udział w Programie już na etapie konsultacji wniosku grantowego, a także w trakcie jego realizacji. We współpracy z beneficjentem i animatorem z ramienia NCK wypracowujemy optymalne sposoby diagnozy społeczności lokalnej przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych oraz realizujemy sam etap diagnozy dostarczając rzetelnych danych, dzięki którym realizacja inicjatyw oddolnych ze społecznością lokalną staje się łatwiejsza.

Wróć

0
Facebook