Unijne pieniądze na dziedzictwo kulturowe w województwie śląskim.

03 / 03 / 2017

Grant przyznany zostanie w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe. Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe. Termin składania wniosków to 31 marzec - 30 czerwiec 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na styczeń 2018 r.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/192

Wróć

0
Facebook